Mesures preventives Covid-19

Mesures generals

 • El Palau planifica les tasques i processos de treball de tal manera que es garanteixi la distància de seguretat establerta per les autoritats sanitàries. L'aforament queda limitat a l'establert per les autoritats.
 • A través d'una senyalística atractiva i molt intuïtiva, proporciona informació sobre les mesures higienicosanitàries a adoptar durant l'esdeveniment. S'han creat punts d'higiene on es troben papereres amb tapa i pedal per a la seva obertura per rebutjar material higiènicament sensible (mascaretes, guants, mocadors, etc.).
 • S'han ubicat dispensadors de gel hidroalcohòlic repartits per tot l'edifici.
 • Ús de productes viricides per a la desinfecció de totes les superfícies.
 • Reforça la freqüència i personal de neteja, per a la higienització contínua de les zones comunes (higienització de lavabos tres vegades a el dia i higienització de la resta d'espais, dues vegades a el dia).
 • El Palau compta amb protocols específics de recepció i recollida de mercaderies i del servei de restauració.
 • Té a la seva disposició els protocols de mesures contra la SARS-CoV-2 de les empreses proveïdores de serveis, que han de preveure en els seus plans en tot cas les recomanacions i directrius marcades per les autoritats sanitàries.
 • Exigeix a tot el personal subcontractat, que el seu personal compti amb la formació adequada per al correcte ús i manteniment de màscares, guants i EPI que utilitzin.
 • Tot el personal auxiliar que participi en l'activitat posarà en pràctica les mesures de distanciament, preventives i higienicosanitàries d'aplicació, emprant els EPI que es derivin de la seva avaluació de riscos.
 • L'aforament en els serveis públics (WC) queda limitat a la meitat.

Mesures al disseny de les activitats

 • Tot el personal que assisteixi o treballi en l'esdeveniment ha de col·laborar en el compliment de les mesures que es desprenguin de el pla de contingència adoptat pel Palau. Les mesures en matèria de prevenció i mesures higienicosanitàries assenyalades en aquest document s'han d'implantar i formen part de l'acord contractual.
 • Durant l'activitat, tot el personal que assisteixi o treballi en l'esdeveniment, ha de complir les recomanacions i mesures higienicosanitàries que formen part del protocol de prevenció davant la Covid-19. En concret:
  1. Obligació d'ús de mascaretes a l'interior del Palau seguint la normativa establerta per les autoritats competents, en tot moment, tot i que la distància sigui major de 1,5 metres, excepte circumstàncies extraordinàries.
  2. Només els i les ponents podran no utilitzar-les quan es trobin sols i soles a l'escenari, o a quatre metres de separació. En taules de presidència, tot el personal portarà mascaretes.
  3. Llevat que el personal organitzador plantegi una altra alternativa, la megafonia del Palau es farà servir a el principi de l'esdeveniment, per recordar l'obligatorietat de portar les màscares permanentment dins del Palau, fins i tot en distàncies superiors a 1,5 metres.
  4. Rentat freqüent de mans o utilització de gel hidroalcohòlic.
  5. Utilització dels punts d'higiene per rebutjar material higiènicament sensible (mascaretes, guants, mocadors, etc.)
  6. Respectaran els fluxos de circulació i el distanciament interpersonal.
 • L'organització de l'esdeveniment informarà amb la deguda antelació a el Palau de tots els aspectes necessaris perquè aquest pugui dissenyar la planificació de les mesures de seguretat de l'activitat amb plenes garanties. Per a això es deu considerar:
  1. Necessitats de el muntatge.
  2. Punts d'accés a l'edifici i forma de transport (autobusos, particulars ...)
  3. Potencials punts d'aglomeració de persones.
  4. Espais, aforaments permesos (considerant la possibilitat de realització d'activitats a l'aire lliure)
  5. Gestió de cues.
  6. Fomentar les gestions i pagaments en línia.
  7. Evitar el material imprès, promovent l'ús d'informació digital (p.e. a través de codis QR).
  8. Els objectes promocionals per al personal participant es lliuraran degudament desinfectats sempre que sigui possible i de forma individual.
  9. Necessitats pel que fa a el servei de restauració.

<< Tornar

Pg. de la Devesa, 35. 17001 GIRONA | +34 872 080 709 | info@gironacongressos.org